Digivaldkonna juhtimine

Selge tööjaotuse põhjal toimiv meeskonnatöö. Uuendustega rohkem kursis olevad õpetajad abistavad ja juhendavad kolleege. Koolil on olemas omavahel kooskõlas olevad strateegilised dokumendid ja nendes püstitatud eesmärkidest lähtutakse tegevuskava ja eelarve koostamisel. IT arengukava loomises osalevad kõik pedagoogid.

06.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
2.1 Strateegiline planeerimine B. Koolil on olemas vajalikud strateegilised raamdokumendid ja need on leitavad kooli kodulehel. Dokumendid on omavahel kooskõlas ja neist lähtutakse vähemalt kord aastas  kooli tegevustest ülevaate andmisel lastevanematele, õppenõukogule ja hoolekogule.
2.2 Kaasamine ja partnerlus B. Kooli arengukava/ IT-arengukava ja õppekavade loomisse on aktiivselt panustanud vähemalt veerand õpetajaid, suurem osa kooli personalist on hästi kursis dokumentides seatud sihtide, prioriteetide ja tegevustega.
2.3. Kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine B. Uuendusmeelsemad õpetajad korraldavad aeg-ajalt omal algatusel töötubasid või esitlusi teistele õpetajatele, vahendades oma kogemusi katsetustest digipöörde suunal. Parimaid praktikaid ja digiõppevara tutvustatakse mõnikord ka kooli kodulehel või sellega seotud õpetajate, klasside või projektide blogides.
2.4. Monitooring ja analüütika B. Kooli arengukavas ja õppekavades püstitatud eesmärkidest lähtudes korraldatakse vähemalt kord aastas küsitlusi õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate seas, nende küsitluste andmeid analüüsitakse. Regulaarselt toimub kooli juhtkonna ja õpetajate eneseanalüüs.
2.5. Toetus, eestvedamine ja motiveerimine B. Juhtkond innustab õpetajaid digipöördest inspireeritud kooliuuendust tutvustama ning toetab teerajajaid avaliku kiituse või esile tõstmisega.
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%