Muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas

Eelarve võimalustele vastavalt soetatakse juurde digiõppevara vahendeid.Suurendada vajaduspõhiselt e-õppevara kasutamist.

08.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
1.2. Digipädevuste arendamine C. Valdav osa õpetajatest ja õpilastest on järjepidevalt ja kavakohaselt koolitatud kasutama kooli valitud veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid, mida rakendatakse igapäevaselt.
1.5. Õppekorraldus B. Vähemalt veerand õpetajatest on omal algatusel võtnud ette piiratud mahus muudatusi oma õppekorralduses (ainekavad, tunniplaanid, tundide läbiviimine) seoses muutunud õpikäsitusega ja digipöördest inspireeritud ainetevaheliste õpiprojektide, uurimistööde, õpimängude, konkursside või muude mittetraditsiooniliste õpisündmustega. Vähemalt veerand õpetajatest kasutab aeg-ajalt oma tundides digiõppevara ja veebipõhiseid töövahendeid.
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%