Kooli ainekavade ja õppekava uuendamine

Täiendada ainekavad ja õppekava digioskuste arendamise tegevuste ja eesmärkidega. Digipädevuste analüüs ja õppekava muudatuste kinnitamine õppenõukogus

08.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
1.1. Digiajastu töövõtted B. Vähemalt veerand õpetajatest on muutnud oma ainekavades sõnastatud õpieesmärke ja oodatud õpitulemusi, lähtudes muutunud õpikäsituse põhimõtetest, hindamismudelitest ja digitehnoloogia võimalustest. Uuenduslikke õpetamispraktikaid (uurimuslik õpe, projektõpe, lõimitud õpe) kasutatakse üksikutel eraldiseisvatel juhtudel.
1.5. Õppekorraldus B. Vähemalt veerand õpetajatest on omal algatusel võtnud ette piiratud mahus muudatusi oma õppekorralduses (ainekavad, tunniplaanid, tundide läbiviimine) seoses muutunud õpikäsitusega ja digipöördest inspireeritud ainetevaheliste õpiprojektide, uurimistööde, õpimängude, konkursside või muude mittetraditsiooniliste õpisündmustega. Vähemalt veerand õpetajatest kasutab aeg-ajalt oma tundides digiõppevara ja veebipõhiseid töövahendeid.
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%