Mis on digipeegel?

 

Digiküpsuse hindamise töövahend koolidele

Digipeegel annab võimaluse kaardistada koolil digiküpsust ja juhtida digi-innovatsiooni eesmärkide seadmise kaudu.

Digitaristu toetusmeetme "Targast tarbijast digisisu tegijaks" (2018) raames täidavad digipeeglit 2019. aastal 449 üldhariduskooli. Loe lähemalt meetme üldtingimuste ja digipeegli täitmise kohta Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse veebileheküljelt (http://www.hitsa.ee; IKT hariduses>Taristu toetusmeede 2018). 

 

 

Juhi digi-innovatsiooni

Koosta enesehindamise raport

Hinda oma kooli digi-innovatsiooni läbi 15 mõõdiku õpikäsituse, muutuste juhtimise ning digitaristu valdkonnas.

 

Kaasa kooli digitöörühma, partnereid ja eksperte

Kogu kooli digitöörühma abil lisaks esialgsele hinanngule tõendmaterjale ja kaasa eksperte tõepärasema hinnangu kujunemiseks

 

 

Planeeri kooli digiplaan

Sea enda koolile eesmärgid, lisa meetmed rahaliste allikate ning vastutajatega

 

Kasuta digipeeglit ja ole digi-innovatsiooni eestvedaja!

 

Hindamismudel

 

Digiküpsuse hindamisvahendi „Digipeegel“ teoreetiliseks aluseks on Kanada kooliuuenduse professori Michael Fullani käsitlus kooli digi-innovatsiooni kolmest valdkonnast:

  • õpikäsituse muutumine, pedagoogiline innovatsioon tänu digitehnoloogia rakendamisele;
  • muutuste juhtimine kooli tasandil, üksteise kogemusest õppimine, muutuste kestlikkuse tagamine;
  • kooli digitaristu arendamine, digiturbe ja kasutajatoe tagamine.

Digipeegli raamistik jaotab iga valdkonna omakorda viieks mõõdikuks ja sõnastab iga mõõdiku jaoks kriteeriumid viietasemelisel enesehindamise ehk digiküpsuse skaalal.

  • A - Asendamine (episoodiline kasutamine): digivahendeid kasutatakse üksikutel eraldiseisvatel juhtudel traditsioonilise õppe kontekstis.
  • B - Rikastamine (koolisisene koordineerimine): digivahendite abil katsetatakse uusi lähenemisi ja õpiviise, toimub kogemuste vahetus õpetajate vahel.
  • C - Täiustamine (õppeprotsessi muutmine): kooli tasandil tehakse süsteemseid muutusi õppekorralduses, lähtudes ühtsest teaduspõhisest raamistikust ja kaasates õpilasi autorite/loojate/kavandajatena.
  • D - Lõiming (kõikjale ulatuv digikultuur): omavahel lõimitud tehnoloogiad muutuvad märkamatuks ja kõikjale ulatuvaks osaks töö- ja õpikeskkonnas, õpilane on oma personaalse õpikeskkonna arendaja ja juhtija.
  • E - Võimendamine (ümbermõtestamine ja innovatsiooni juhtimine): kooli digitaalsed õpiteenused laienevad koolist väljapoole, juurutatakse agiiliseid (kohanduvaid, paindlike) õppeviise, õpilased võtavad vastutuse oma õpitee kavandamise ja osaliselt ka teiste õpetamise eest.

Soovitused hindamise läbi viimiseks

Digiküpsuse enesehindamise mudel on loodud kooli sisehindamise ja juhtimisinstrumendina, mistõttu on koolil mõistlik seda kasutada ausalt ja enesekriitiliselt.

Toodud enesehindamise tasemed on hierarhilised, st kolmandal ehk C-tasemel paiknemine eeldab vaikimisi A- ja B-taseme saavutamist. See põhimõte kehtib Digipeegli mudeli iga üksiku mõõdiku osas. Samas ei eeldata, et kool peab olema kõigi mõõdikute osas korraga samal tasemel.

Digiküpsuse hindamismudeli täisversiooni saab alla laadida SIIT

 

Digiküpsuse hindamismudeli on välja töötanud Mart Laanpere (TLÜ Digitehnoloogiate instituudi vanemteadur) koostöös HITSA-ga ja Samsungi digipöörde projektis osalenud Eesti üldhariduskoolidega. Muutunud õpikäsituse valdkonna lähtealuseks on OECD 2014. ja 2015. aasta raportite põhjal Tallinna Ülikoolis Pille Slabina ja Kristi Vinteri väljatöötatud uuenduste/muutuste kriteeriumid.

Digiküpsuse skaala (tasemete) määratlemise aluseks on  European Schoolnet-i iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms) projekti raames 2014. aastal loodud organisatsioonide innovatsiooniküpsuse mudel EduVista.

 

Meeskond

Kasutajatugi digipeegel@hitsa.ee

 

Kerli Požogina
Projektijuht

HITSA
Kerli.Pozogina@hitsa.ee

 

Romil Rõbtšenkov
Projektijuht

Tallinna Ülikool

 

Mart Laanpere
Mudel

Tallinna Ülikool
​mart.laanpere@tlu.ee

 

Toetajad